PIEREDZE

 • Lokālplānojums n.i. Alejas ielā 2 un “Liepas”, Lieģos, Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov.
 • Lokālplānojums n.i. “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā
 • Lokālplānojums n.i. “Anneles”, Mazirbē, Kolkas pagastā
 • Detālplānojums n.i. “Līgas”, “Līgas Rozes”, “Līgas Neļķes”, Vītoliņos, Valgundes pagastā
 • Detālplānojums Dzintaru ielā 3, Ķegumā
 • Lokālplānojums n.i. “Rosmes”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
 • Lokālplānojums Kalna ielā 1a, Kaķīškalna ielā 3 un 5, Siguldā
 • Lokālplānojums nekustamajā īpašumā Malienas iela 4, Alūksne
 • Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Zaķupļava”, teritorijas daļā, veicot teritorijas plānojuma grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā
 • Lokālplānojums kā teritorijas plānojuma grozījumi nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, Salaspils novadā
 • Lokālplānojums Salaspils novada Acones ciema teritorijas daļā, nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 robežās
 • Grafiskā daļa Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2038.gadam
 • Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Upes lauks”, Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā
 • Detālplānojums nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā
 • Lokālplānojums nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošas zemes vienības daļai
 • Lokālplānojums, kas groza teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu 39, Liepājā
 • Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ciemgaļi”, Saulkrastu novadā
 • Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Apiņi”, Saulkrastu novadā
 • Lokālplānojums zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē
 • Detālplānojums nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 29, Talsos
 • Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā
 • Lokālplānojums kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi n.i. “Saulstari” teritorijā
 • Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā
 • Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019.gada grozījumi
 • Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā
 • Detālplānojums “Brīvzemnieki” grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
 • Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027.gadam, nekustamajam īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē
 • Detālplānojums nekustamajā īpašumā “Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
 • Lokālplānojums, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016. – 2027.gadam nekustamajos īpašumos “NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, “Sējas”, “Bērnaukļi”, “NBS Aviācijas bāze “Lielvārde””, “Lielvārdes meži” Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā
 • Lokālplānojums Talsu novadā, Vandzenes pagastā, nekustamā īpašuma “Krokusiņi” ar kadastra numuru 88940100487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88940100479
 • Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Siļķes”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
 • Lokālplānojums, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. -2027.gadam n.i. Parka  ielā 8B, Lielvārdē
 • Rugāju novada attīstības programma 2020. – 2026.gadam
 • Lokālplānojums daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā
 • Lokālpānojums zemes vienībai Blaumaņa ieā 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam
 • Lokālplānojums daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola”
 • Salas novada teritorijas plānojums
 • Tērvetes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Paskaidrojuma raksts
 • Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā
 • Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumam Palienas iela 5, Līči, Stopiņu nov.
 • Lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā
 • Ķekavas novada, Daugmales pagasta lokālplānojums nekustamajam īpašumam “”Brekši”
 • Rugāju novada teritorijas plānojums
 • Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas grafiskā noformējuma sagatavošana
 • Liepājas pilsētas lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Zemnieku ielā 24, 26, 28, 30, 60 un Parka ielā 11
 • Lielvārdes novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam grafiskās daļas izstrāde
 • Lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai “Ošānu iela 10”, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā
 • Ekosistēmu un to sniegto pakapojumu kartēšanu un novērtēšanu Jaunķemeru un Saulkrastu pilotteritorijās
 • Salas novada attīstības programmas pārskata ziņojums
 • Olaines novada detālplānojums nekustamajam īpašumam “Rīgas pilsētas meža fonds” kad. apz. 80800060576 daļai
 • Kartogrāfiskā un apraksta materiāla izstrāde Cēsu novada teritorijas plānojumam aizsargjoslu sadaļai
 • Lielvārdes novada Daugavas un Ogres upes applūstošo teritoriju noteikšana
 • Kartogrāfiskā materiālā izstrāde Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēgijām un attīstības programmām
 • Salas novada Sēlijas pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums
 • Grafiskās daļas izstrāde lokālplānojumam teritorijai Cukura ielā 2, 2a, 2b, 4 un Krasta ielā 1 Jelgavā
 • Salas novada lokālplānojums “Klovānu sils”
 • Tematiskais plānojums “Ķemeru attīstības vīzija”
 • Grafiskās daļas izstrāde Kocēnu novada teritorijas plānojumam
 • Salas novada Salas pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadam ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums
 • Rīgas pilsētas detālplānojums “Rātsupītes iela b/n”
 • Kaives pagasta teritorijas plānojums