PIEREDZE

 • Lokālplānojums daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola”
 • Salas novada teritorijas plānojums
 • Tērvetes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Paskaidrojuma raksts
 • Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā
 • Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumam Palienas iela 5, Līči, Stopiņu nov.
 • Lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā
 • Ķekavas novada, Daugmales pagasta lokālplānojums nekustamajam īpašumam “”Brekši”
 • Rugāju novada teritorijas plānojums
 • Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas grafiskā noformējuma sagatavošana
 • Liepājas pilsētas lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Zemnieku ielā 24, 26, 28, 30, 60 un Parka ielā 11
 • Lielvārdes novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam grafiskās daļas izstrāde
 • Lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai “Ošānu iela 10”, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā
 • Ekosistēmu un to sniegto pakapojumu kartēšanu un novērtēšanu Jaunķemeru un Saulkrastu pilotteritorijās
 • Salas novada attīstības programmas pārskata ziņojums
 • Olaines novada detālplānojums nekustamajam īpašumam “Rīgas pilsētas meža fonds” kad. apz. 80800060576 daļai
 • Kartogrāfiskā un apraksta materiāla izstrāde Cēsu novada teritorijas plānojumam aizsargjoslu sadaļai
 • Lielvārdes novada Daugavas un Ogres upes applūstošo teritoriju noteikšana
 • Kartogrāfiskā materiālā izstrāde Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēgijām un attīstības programmām
 • Salas novada Sēlijas pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums
 • Grafiskās daļas izstrāde lokālplānojumam teritorijai Cukura ielā 2, 2a, 2b, 4 un Krasta ielā 1 Jelgavā
 • Salas novada lokālplānojums “Klovānu sils”
 • Tematiskais plānojums “Ķemeru attīstības vīzija”
 • Grafiskās daļas izstrāde Kocēnu novada teritorijas plānojumam
 • Salas novada Salas pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadam ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums
 • Rīgas pilsētas detālplānojums “Rātsupītes iela b/n”
 • Kaives pagasta teritorijas plānojums