PAKALPOJUMI

Teritorijas plānojumu izstrāde

Izstrādājam pašvaldību teritorijas plānojumus, stratēģiski un pārdomāti nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, kas teritoriju ļauj izmantot saimnieciski elastīgi.

Lokālplānojumu izstrāde Lokālplānojuma izstrāde

Veicam uz mērķi orientētu lokālplānojumu izstrādi, kas atbilst pasūtītāja un pašvaldības interesēm par plānošanas uzdevumu risināšanu, teritorijas plānojuma detalizēšanu vai tā grozīšanu.

Detālplānojumu izstrāde Detālplānojuma izstrāde

Izstrādājam pārdomātus un funkcionālus detālplānojumus ar mērķi formulēt nosacījumus konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizēt zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Tematisko plānojumu izstrāde

Risinām specifiskus plānošanas jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību: transporta infrastruktūra, veselības aprūpes un izglītības iestāžu izvietojums, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgu teritoriju un riska teritoriju noteikšana u.c. teritoriālās attīstības plānošanas  temati.

Kartogrāfisko materiālu izstrāde

Izstrādājam kvalitatīvus, detalizētus kartogrāfiskos materiālus – plānošanas dokumentu kartes, tematiskos attēlus un shēmas.

Plānošanas dokumentu izstrāde un augšupielāde teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS)

Nodrošinām teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un īstenošanai nepieciešamās informācijas radīšanu, apkopošanu, uzkrāšanu, apstrādāšanu, izmantošanu un iznīcināšanu atbilstoši strukturētam informācijas tehnoloģiju un datubāzu kopumam – teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS).